LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2018. gada 20. februāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 14.02.2018. 13:15
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.


Svaigpiena iepirkums (kg) 2018. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2017. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.01.2018.
Mēnesis Nodotais piens
2017. gadā, kg
Nodotais piens
2018. gadā, kg
Izpilde pret
2017. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris  62 240 283 62 710 453  100,76
Februāris  56 720 991    
Marts  63 374 292    
Aprīlis  62 832 585    
Maijs  70 149 148    
Jūnijs  77 544 512    
Kopā 1.pusgadā  392 861 811    
Jūlijs 79 287 730    
Augusts 79 373 418    
Septembris 72 247 196    
Kopā 9. mēneši  623 770 155    
Oktobris 66 689 063    
Novembris 60 207 295    
Decembris 62 799 268    
Kopā gadā  813 465 781    


Bioloģiskā svaigpiena iepirkums (kg) un pārstrāde (kg) 2018. gadā pa mēnešiem
Stāvoklis PRR uz 31.01.2018.
Mēnesis Iepirktais bioloģiskais piens, kg Pārstrādātais bioloģiskais piens, kg
Janvāris 2 660 732 1 434 573
Februāris    
Marts    
Aprīlis    
Maijs    
Jūnijs    
Kopā 1.pusgadā    
Jūlijs    
Augusts    
Septembris    
Kopā 9. mēneši    
Oktobris    
Novembris    
Decembris    
Kopā gadā    


Svaigpiena iepirkums (kg) 2017. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2016. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2017.
Mēnesis Nodotais piens
2016. gadā, kg
Nodotais piens
2017. gadā, kg
Izpilde pret
2016. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 62 278 776 62 240 283 99.94
Februāris 58 934 191 56 720 991 96.24
Marts 63 060 873 63 374 292 100.50
Aprīlis 63 263 610 62 832 585 99.32
Maijs 72 788 723 70 149 148 96.37
Jūnijs 74 723 184 77 544 512 103.77
Kopā 1.pusgadā  395 049 357  392 861 811  99.44
Jūlijs 78 379 123 79 287 730 101.16
Augusts 79 028 337 79 373 418 100.44
Septembris 73 838 360 72 247 196 97.85
Kopā 9. mēneši  626 295 177  623 770 155  99.60
Oktobris 66 955 054 66 689 063 99.59
Novembris 58 546 879 60 207 295  102.84
Decembris 62 199 787 62 799 268  100.96
Kopā gadā  814 007 895  813 465 781  99.93


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads.

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017.gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 17 899  15 998  89.38% 7 161  6 808  95.07%
Februāris 17 774     6 939    
Marts 17 666     6 922    
Aprīlis 17 580     6 997    
Maijs 17 466     7 125    
Jūnijs 17 354     7 387    
Jūlijs 17 256     7 476    
Augusts 17 094     7 502    
Septembris 16 917     7 499    
Oktobris 16 662     7 439    
Novembris 16 367     7 220    
Decembris 16 117     7 021    


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 20 077 17 899 89.15% 7 791 7 161 91,91%
Februāris 19 936 17 774 89.16% 7 464 6 939 92,97%
Marts 19 781 17 666 89.31% 7 400 6 922 93,54%
Aprīlis 19 687 17 580 89.30% 7 491 6 997 93,41%
Maijs 19 572 17 466 89.24% 7 713 7 125 92,38%
Jūnijs 19 449 17 354 89.23% 7 859 7 387 93,99%
Jūlijs 19 321 17 256 89.31% 7 922 7 476 94,37%
Augusts 19 173 17 094 89.14% 7 931 7 502 94,59%
Septembris 18 950 16 917 89.27% 7 840 7 499 95,65%
Oktobris 18 672 16 662 89.24% 7 815 7 439 95,19%
Novembris 18 334 16 367 89.27% 7 602 7 220 94,98%
Decembris 18 104 16 117 89.02% 7 354 7 021 95,47%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2017. un 2018. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
2017. gads 2018. gads 2018. gads pret
2017. gadu
Janvāris 154 035  150 358  97.61% 135 075  131 360 97.25%
Februāris 154 185     134 594    
Marts 154 412     134 214    
Aprīlis 154 249     135 437    
Maijs 154 342     136 182    
Jūnijs 154 312     136 336    
Jūlijs 154 491     136 771    
Augusts 154 859     137 300    
Septembris 154 647     137 349    
Oktobris 153 583     135 687    
Novembris 151 673     134 716    
Decembris 150 446     132 392    


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2016. un 2017. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
2016. gads 2017. gads 2017. gads pret
2016. gadu
Janvāris 162 412 154 035 94.84% 141 700 135 075 95,32%
Februāris 162 105 154 185 95.11% 140 254 134 594 95,96%
Marts 162 110 154 412 95.25% 140 860 134 214 95,28%
Aprīlis 161 932 154 249 95.26% 141 197 135 437 95,92%
Maijs 161 566 154 342 95.53% 141 598 136 182 96,18%
Jūnijs 161 096 154 312 95.79% 141 548 136 336 96,32%
Jūlijs 160 849 154 491 96,05% 141 671 136 771 96,54%
Augusts 160 069 154 859 96,74% 141 327 137 300 97,15%
Septembris 158 691 154 647 97,45% 139 982 137 349 98,12%
Oktobris 157 357 153 583 97,60% 139 095 135 687 97,55%
Novembris 155 328 151 673 97,65% 137 194 134 716 98,19%
Decembris 154 366 150 446 97,46% 136 013 132 392 97,34%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR


Apmeklētāju skaits šodien : 1629   |   Pēdējās izmaiņas 20.02.2018. 17:03
informatīvais tālrunis
67027240